Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Wing z siedzibą w Warszawie na podstawie §15 pkt. 2 Statutu Stowarzyszenia zawiadamia o zwołaniu Walnego Zebrania Delegatów  w trybie on – line  09 stycznia 2024 r. o godzinie 21:00. 2 termin zebrania odbędzie się 09 stycznia 2024 r. o godzinie 21.30.

Porządek obrad:

  • Otwarcie obrad przez Prezesa Zarządu i stwierdzenie kworum w zakresie możliwości podejmowania uchwał.
  • Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania Delegatów.
  • Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2022. Wolne wnioski.

Zarząd PSWing