Puchar Polski Wingfoil

Kite Cup Jastarnia2023 (ZoZ)

30 czerwca – 2 Lipca 2023

ZAWIADOMIENIE o ZAWODACH (ZoZ)

Organizatorem zawodów jest Eureka Events & Communication oraz BoSport.

PRZEPISY

Zawody zostaną rozegrane zgodnie z zasadami zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych Żeglarstwa World Sailing 2021/2024, Przepisami Rozgrywania Konkurencji Kite, Przepisami Rozgrywania Konkurencji Wing.

Wszystkie przepisy dotyczące kite: http://pskite.pl/index.php/zawody/przepisy/321-przepisy-zawodow-kite-2023.html

Wszystkie przepisy dotyczące wing: http://Zawody PSWing, Puchar Polski – klasa wingfoil

WARUNKI UCZESTNICTWA, ZGŁOSZENIA I KLASY

W zawodach mogą uczestniczyć zawodnicy polscy i zagraniczni.

Warunkiem przyjęcia zgłoszenia będzie osobista rejestracja w biurze zawodów, wypełnienie i podpisanie formularza rejestracyjnego, wpłata wpisowego, złożenie oświadczenia o podporządkowaniu się obowiązującym przepisom przeprowadzenia zawodów, zgoda na wykorzystanie wizerunku, złożenie oświadczenia o stanie zdrowia pozwalającego na uczestnictwo w zawodach sportowych, złożenie oświadczenia o pozostawieniu sprzętu na terenie zawodów na ryzyko własne, złożenie oświadczenia o posiadaniu jednego z ubezpieczeń OC na zawody kiteboardingowe lub wingowe w wysokości min 1 mln euro,

Zawodnicy niepełnoletni muszą pozostawić pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów zezwalającą na udział niepełnoletniego zawodnika w zawodach kiteboardingowych.

Zawodnicy muszą posiadać ważne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej OC oraz dokument potwierdzający datę urodzenia.

O maksymalnej ilości zawodników w kategoriach dodatkowych decydować będzie Dyrektor Zawodów.

W nadzwyczajnych udokumentowanych przypadkach losowych, Dyrektor Zawodów może dopuścić do zawodów zawodnika nieobecnego podczas rejestracji poprzez pisemnie upoważnionego pełnomocnika. Warunkiem jest wcześniejsze skontaktowanie się z Dyrektorem Zawodów oraz wpłacenie wpisowego przez pełnomocnika.

Zawody rozegrane zostaną w następujących dyscyplinach:
– Kiteboarding* A’s Open – Mistrzostwa Polski, Freestyle, Formuła Kite Open,

– Wingfoil* Wing Race, Wing Freestyle, Wing Wave,
*rozegranie poszczególnych konkurencji uzależnione od warunków pogodowych, czasu, liczby zgłoszonych zawodników. O przeprowadzeniu oraz kolejności poszczególnych konkurencji decyduje dyrektor zawodów w porozumieniu z organizatorem.

Zgłoszenia do zawodów należy dokonać w pierwszym dniu zawodów tj. 9.06.2023 w godzinach od 8.00 do 9.30 w biurze zawodów.

Wpisowe do zawodów wynosi: 180 PLN dla członków PSWing i 220 dla zawodników niestowarzyszonych.

Koszulki startowe podlegają zwrotowi i będzie pobierana za nie kaucja w wysokości 100 zł. Kaucja zostanie zwrócona do godziny po ceremonii wręczenia nagród w biurze zawodów. Po upływie wskazanego powyżej terminu kaucja nie podlega zwrotowi. W czasie ostatnich zawodów cyklu nie będzie pobierana kaucja za koszulki, które przechodzą na rzecz zawodnika.

PROGRAM ZAWODÓW

3.1 Program zawodów będzie następujący:

Piątek 09.06.2023

8.00-9.30 Rejestracja zgłoszeń

10:00 Skippers meeting

11:00 Pierwszy możliwy start i rozgrywanie zaplanowanych konkurencji

Sobota 10.06.2023

10:00 *Pierwszy możliwy start i rozgrywanie zaplanowanych konkurencji

Niedziela 11.06.2023

10:00 *Pierwszy możliwy start i rozgrywanie zaplanowanych konkurencji

17:00 Ostatni możliwy start

*W sobotę i niedzielę godzina pierwszego możliwego startu może zostać zmieniona. Informacja o tym będzie umieszczona na ONB do godziny 21.00 dnia poprzedzającego.

INSPEKCA SPRZĘTU

Inspekcja sprzętu i wyposażenia bezpieczeństwa określonego przepisami regatowymi i klasowymi może zostać dokonana w dowolnym czasie podczas zawodów.

INSTRUKCJA ŻEGLUGI

Instrukcja żeglugi będzie dostępna po zakończeniu procedury zgłoszeniowej w biurze zawodów.

MIEJSCE ZAWODÓW
Miejscem organizacji zawodów będzie ABC Surf w Kuźnicy.
Zawody będą rozgrywane na akwenie Zatoki Puckiej.
Parkowanie aut we własnym zakresie i na własny koszt.

TRASY ROZGRYWANIA ZAWODÓW

Trasy regat będą podane w IŻ

PUNKTACJA

Zgodna z regulaminem

PRAWA DO WIZERUNKU

Zgłaszając się do zawodów zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez Organizatorów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie trwania zawodów oraz we wszystkich materiałach dotyczących zawodów.

NAGRODY

Nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów w kwocie 40 000 PLN.

ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego deskę, wynikającą z udziału w zawodach.

INFORMACJE I OSOBY KONTAKTOWE

Kontakt do Organizatorów: maciek@bosport.pl, natalia@eureka.biz.pl